Manja slova Veća slova RSS

>

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana radne grupe za izradu Startegije razvoja informacionog društva do 2020. godine

Datum objave: 12.02.2016 14:39 | Autor: MIDT

Ispis Štampaj stranicu


Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana radne grupe za izradu Startegije razvoja informacionog društva do 2020. godine

U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Sl.list CG”, br.7/12), Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije upućuje

JAVNI POZIV
nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana radne grupe za izradu Strategije razvoja informacionog društva do 2020. godine


Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti informacionog društva da predlože kandidata za člana radne grupe za izradu Strategije razvoja informacionog društva do 2020. godine.

Za člana radne grupe nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata.

Nevladina organizacija može da predloži kandidata za člana radne grupe ako:

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve iz oblasti informacionog društva;
- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost iz oblasti informacionog društva;
- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kandidat nevladine organizacije za člana radne grupe može biti lice koje:

- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
- posjeduje iskustvo u vezi sa pitanjima koja se odnose na informaciono društvo;
- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Nevladina organizacija uz predlog kandidata za člana radne grupe, dužna je da dostavi:


- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
- kopije akta o osnivanju i statuta;
- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini koji se odnose na oblast informacionog društva;
- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Nevladina organizacija dostavlja i:

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana radne grupe;
- biografiju kandidata, sa podacima o iskustvu koja se odnosi na oblast informacionog društva;
- izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana radne grupe.

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije i portalu e-uprave.

Dokumentacija se dostavlja arhivi, na adresu:

MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I TELEKOMUNIKACIJE
Rimski trg broj 45
81000 Podgorica

sa napomenom „Predlaganje kandidata za člana radne grupe za izradu Strategije razvoja informacionog društva do 2020. godine”.

Predlog kandidata za člana radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno, sa potrebnom dokumentacijom.

Ministarstvo će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.mid.gov.me, objaviti listu kandidata koji su predloženi za člana Radne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ga predložile.

Starješina organa će, u roku od pet dana od objave liste kandidata koji su predloženi za člana Radne grupe, izabrati onog kandidata za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija.

Rodna senzitivnost
Izrazi koji se u ovom Javnom pozivu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.