Manja slova Veća slova RSS

>

Potpredsjednk Lazović za Pobjedu: Krupnim koracima ka digitalnoj Crnoj Gori

Potpredsjednk Lazović za Pobjedu: Krupnim koracima ka digitalnoj Crnoj Gori
Datum objave: 08.03.2014 11:27 | Autor: MIDT

Ispis Štampaj stranicu


PODGORICA – Povećanje broja servisa koji će građanima i privredi biti dostupni on–line, što podrazumijeva koordinaciju i komunikaciju sa državnim organima, ali i organima lokalne uprave jedan je od najvažnijih ciljeva koji stoji pred nama – kazao je u intervjuu za Pobjedu potpredsjednik Vlade i ministar za informaciono društvo i telekomunikacije dr Vujica Lazović. On je, komentarišući šta je sve urađeno iz Strategije razvoja informacionog društva do 2016. godine, kazao da su se skoncentrisali na razvoj e-uprave, izgradnju i održavanje informatičke infrastrukture, promociju informacionog društva i donošenje pravne legislative koja reguliše ovu oblast, a posebna pažnja posvećena je sprovođenju politike u sektoru telekomunikacija. Razumije se, vrlo smo posvećeni koordinaciji aktivnosti vezanih za poglavlje 10 – „Informatičko društvo i mediji“.

Pred nama je godina u kojoj ćemo, siguran sam, nastaviti uspješnu realizaciju ciljeva zacrtanih Strategijom razvoja informacionog društva.

POBJEDA: Koji su prioriteti u razvoju projekta e-uprave u ovoj godini?


LAZOVIĆ: Portal e-uprave zauzima sve važnije mjesto u komunikaciji sa građanima i privredom. Trenutno se na portalu nalazi 58 usluga, a u planu je da se do kraja ove godine ovaj broj poveća na 100. Jedan od ključnih servisa na portalu je podrška programu stručnog osposobljavanje, te će i ove godine službenici našeg ministarstva učestvovati u koordinacionom timu za realizaciju projekta Stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

U dijelu stvaranja uslova za dalji razvoj elektronske uprave, nastaviće se implementacija sistema za elektronsko upravljanje dokumentima u Vladi – eDMS. U toku ove godine prioritet će predstavljati integracija dva važna sistema, elektronskih sjednica Vlade i eDMS-a.

I u prošloj godini smo napravili značajne iskorake u projektu e-uprave. Treba izdvojiti program stručnog osposobljavanja. Shodno Zakonu o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem, u nadležnosti Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije je bilo da razvije informacioni sistem koji bi podržao upućivanje svršenih studenata na pripravnički staž. Osnovno polazište pomenutog informacionog sistema je portal eUprave. Za potrebe programa kreirani su jedinstveni Registar lica sa stečenim visokim obrazovanjem, kao i Registar svih državnih institucija i privatnih subjekata koji su zainteresovani za primanje svršenih visokoškolaca u pripravnički staž. Automatsko uparivanje je podržano posebnim sistemom, a izvršeno je na osnovu podataka iz pomenutih registara. Napominjemo da su korisnici imali mogućnost izbora sedam preferenci i imali pregled na kojem se mjestu po redu nalaze kod poslodavca, tj. mogli su, u svakom trenutku, da vide kolike su im šanse za „prolaz“ i da shodno tome izmijene svoj izbor.

Druga važna aktivnost u dijelu e-uprave svakako je donošenje Akcionog plana za eGovernment. Naime, Akcioni plan za razvoj eGovernmenta je dokument koji daje jasne smjernice i specifikaciju konkretnih akcija za razvoj elektronske uprave za period važenja aktuelne Strategije razvoja informacionog društva 2012 – 2016. godine. Definisana su dva ključna cilja, a to su stvaranje centralne tačke pristupa za elektronske servise, tj. portal eUprave, kao i centralizacija autentifikacije i autorizacije za elektronske servise. Za realizaciju ovih ciljeva prepoznato je devet podciljeva i to: unapređenje poslovnih procesa i smanjenje administrativnih barijera u organima uprave Crne Gore, povećаnje efektivnosti i upotrebe eUprаve, unаpređenje trаnspаrentnosti u donošenju odlukа Vlаde Crne Gore, učešće grаđаnа i preduzećа u kreirаnju politike procesа, elektronske javne nabavke, unapređenje IT okruženja i digitalne pismenosti, interoperаbilnost, eID – elektronska identifikacija, prekogrаnične elektronske usluge.

POBJEDA: Šta je urađeno na planu informatičke infrastrukture?

LAZOVIĆ: U ovom segmentu rada Ministarstva, u prošloj godini završena je izgradnja modernog Disaster Recovery data centra u Bijelom Polju za smještanje digitalnih podataka za potrebe državnih organa i organa uprave kao i informacionih sistema kojima upravlja Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, usvojen je veći broj pravilnika koji su donijeti na osnovu Zakona o informacionoj bezbjednosti, održavanje i unapređenje sistema: mrežno-komunikacione infrastrukture (više od 400 telekomunikacionih transportnih linkova), serverske infrastrukture (više od 180 servera), pružanje digitalnih sertifikata za potrebe državnih organa i organa uprave i e-mail sistema za potrebe državnih organa i organa uprave (više od 6300 korisničkih naloga);

- Nacionalni CIRT-ME (Tim za rješavanje incidentnih situacija u sajber prostoru) je uspješno implementiran i primljen u punopravno članstvo međunarodne organizacije – FIRST, koja okuplja timove za borbu protiv sajber prijetnji širom svijeta, sa sjedištem u SAD.CIRT-ME je, takođe, zvanično registrovan od strane Trusted Introducera (Evropski registar).

Crnogorski CIRT Tim je postao korisnik ACDC (Advanced Cyber Defence Centre) projekta koji pretenduje da uspostavi evropski Napredni centar za sajber odbranu, te istovremeno izgradi savremeni sistem zaštite od botnetova na EU nivou.

Usvojena je Strategija o sajber bezbjednosti u Crnoj Gori.

Usvojen je Zakon o elektronskim komunikacijama kojim se uređuje način upravljanja i korišćenja elektronskih komunikacionih mreža, uslovi i načini obavljanja djelatnosti u oblasti elektronskih komunikacija, kao i druga pitanja od značaja za elektronske komunikacije.

Kada je u pitanju digitalizacija, ovaj projekat je podijeljen u dvije faze. Prva faza je realizovana, dok je druga faza projekta u toku – raspisan je tender.

POBJEDA: U planu u ovoj godini je i izrada zakona o ponovnoj upotrebi informacija javnog sektora.

LAZOVIĆ: Za ovu godinu planirali smo i izradu zakona o ponovnoj upotrebi informacija javnog sektora. Cilj donošenja ovog zakona je stvaranje uslova za definisanje načina ponovne upotrebe informacija javnog sektora, kroz primjenu standarda i kvaliteta prilagođenih EU. Najprostije rečeno, ovim zakonom će se omogućiti da zainteresovani građani budu u mogućnosti da preuzimaju „mašinski« čitljive podatke, koje će ministarstva, uprave, agencije, lokalne samouprave i druga tijela javnog sektora biti u obavezi da postavljaju.

POBJEDA: Koji projekti su planirani u ovoj godini kako bi se unaprijedila informatička infrastruktura?

LAZOVIĆ: Razvoj informatičke infrastrukture predviđa dinamične aktivnosti u toku ove godine, od kojih bih izdvojio formiranje radnog tima sa Poštom Crne Gore oko analize modaliteta za smanjenje cijena izdavanja digitalnih sertifikata, implementacija novih servisa u okviru mreže državnih organa, koja će podići stepen informacione bezbjednosti, dalje širenje mreže državnih organa i organa uprave, dalje uspostavljanje lokalnih timova za upravljanje incidentnim situacijama na internetu u Crnoj Gori (u okviru državnih organa i organa uprave)…

Aktivnosti Direktorata ze elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i radio-spektar kretaće se u nekoliko pravaca. Uzimajući u obzir situaciju na tržištu elektronskih komunikacija, infrastrukturne resurse kojima država raspolaže, kao i značajan iznos sredstava koji se iz budžeta izdvaja za različite usluge koje se plaćaju postojećim operatorima, nastavićemo ispitivanje mogućnosti za objedinjavanje elektronske komunikacione infrastrukture u državnom vlasništvu. Kad su u pitanju aktivnosti na planu digitalizacije, nastaviće pripreme za realizaciju druge faze projekta, koja podrazumijeva nabavku preostale neophodne predajničke opreme, antena kao i drugih djelova opreme, što će, u konačnom, omogućiti da se dobije pokrivenost digitalnim signalom.

Na planu promocije informacionog društva, nastavićemo aktivnosti vezane za afirmaciju korišćenja modernih tehnologija, kroz razne projekte. Svakako, i ove godine ćemo posebnu pažnju posvetiti zaštiti djece na internetu, kao i finalizaciji projekta „ECDL za digitalnu Crnu Goru“.

Besplatni internet uskoro u Baru i Nikšiću, na tivatskom aerodromu

POBJEDA: Koje lokacije će uskoro biti pokrivene Wi fi signalom?


LAZOVIĆ: U sklopu projekta Wireless Montenegro, koji je Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije pokrenulo u saradnji sa drugim državnim organima, na bazi prepoznatih potreba unapređenja nacionalne informacione i telekomunikacione infrastrukture, počela je realizacija projekta besplatan bežični pristup internetu za građane Crne Gore. Benefite ovog projekta već imaju priliku da koriste građani Podgorice i Budve i od kako je sistem u funkciji registrovano je oko 300.000 konekcija. Dakle, kroz privatno-javno partnerstvo sa EOSS industries Holding iz Austrije, počela je realizacija bežičnog sistema za javnu upotrebu širokopojasnog pristupa internetu posredstvom WiFi MESH tehnologije. U sklopu realizacije projekta planirano je da u najskorije vrijeme pokrijemo i određene lokacije u Baru i Nikšiću. Cilj nam je da uskoro i Aerodrom u Tivtu bude pokriven Wi fi signalom, a da se nakon toga širimo i na ostale gradove Crne Gore.

Elektronski socijalni karton

POBJEDA: U planu je i projekat informacioni sistem socijalnog staranja. Dokle se stiglo u primjeni?

LAZOVIĆ: Osnovni cilj ovog projekta je razvoj integralnog informacionog sistema koji bi podržao poslovne procese u sistemu socijalnog staranja i omogućio stvaranje jedinstvenog „socijalnog kartona“ građana uključenih u programe socijalnog staranja. Ipak, cilj nije samo tehnički omogućiti elektronsku razmjenu podataka među institucijama, nego i unaprijediti reforme ukupnog sistema socijalnog staranja, omogućiti efikasnije i djelotvornije administriranje plaćanja i pružanja usluga socijalne zaštite i, vremenom, obezbijediti podršku cjelokupnom radnom procesu i kreiranju politika u ovoj oblasti.

Vlada Crne Gore ovaj projekat sprovodi u saradnji sa UNDP-em.

Priznanje ECDL fondacije iz Dablina

Ministarstvu za informaciono društo i telekomunikacije, kao jednom od nosilaca projekta „ECDL za digitlanu Crnu Goru,“ krajem prošle godine dodijeljeno je priznanje od ECDL fondacije sa sjedištem u Dablinu. Priznanje je dodijeljeno za izuzetan doprinos povećanju digitalne pismenosti u Crnoj Gori, koje se sprovodi po evropskom, ECDL standardu. Priznanje je dodijeljeno i Ministarstvu prosvjete, koje je takođe nosilac ovog projekta.

Informaciono društvo i mediji

POBJEDA: Poglavlje „Informatičko društvo i mediji“ takođe je zahtjevno?

LAZOVIĆ: Kad su u pitanju aktivnosti Radne grupe za poglavlje 10 „Informatičko društvo i mediji“, nakon bilateralnog sastanka, održanog u Briselu početkom 2013. godine, nastavljene su aktivnosti u pregovaračkom procesu za poglavlje 10. Pripremljena je pregovaračka pozicija za ovo poglavlje, koju je Vlada usvojila u oktobru 2013. U toku je izrada Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG).


M.P.M.


Ovdje možete pogledati intervju, objavljen na pobjeda.me: pobjeda.me