Manja slova Veća slova RSS

>

Intervju potpredsjednika Vlade i ministra za informaciono društvo i telekomunikacije, prof. dr Vujice Lazovića za portal Tehnologija.me

Intervju potpredsjednika Vlade i ministra za informaciono društvo i telekomunikacije, prof. dr Vujice Lazovića za portal Tehnologija.me
Datum objave: 07.06.2013 14:59 | Autor: MIDT

Ispis Štampaj stranicu


Potpredsjednik Vlade i ministar za informaciono društvo i telekomunikacije, prof. dr Vujica Lazović govori ekskluzivno za portal Tehnologija.me

Tehnologija.me: Gospodine Lazoviću IT scena u Crnoj Gori je u pomaku, sve više možemo da slušamo o novim IT rješenjima, novim idejama. Recite nam koji stepen prioriteta državni i lokalni organi daju informacionim sistemima u okviru svojih odgovornosti?

Ministar Lazović: Crna Gora je prepoznala činjenicu da informacioni sistemi pružaju velike mogućnosti i imaju sveopšti uticaj na nacionalne privrede i globalnu konkurentnost u XXI vijeku. Samim tim, Strategijom razvoja informatičkog društva do 2016. godine, razvoj informacionog društva i sistema identifikovali smo kao jedan od strateških prioriteta Crne Gore koji će se realizovati u okvirima adekvatne koordinacije i kooperacije državnih i lokalnih organa.

Nema sumnje da informacioni sistemi imaju veliki značaj za jednu državu na planu bržeg ekonomskog razvoja, reformi, prihvatanja standarda razvijenog društva, eliminisanja biznis barijera, te veće sigurnosti građana i lakše borbe protiv organizovanog kriminala i terorizma. Stoga, obezbjeđivanje dalje dogradnje i implementacije informacionih sistema od strane državnih i lokalnih organa ima i mora imati visok stepen prioritetnosti.

Istovremeno treba imati u vidu da u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji i NATO-u, koji predstavljaju spoljnopolitičke prioritete Crne Gore, jedan od bitnih segmenata koje treba uskladiti sa evropskim i međunarodnim standardima je oblast informacionih sistema.

Napominjem da obaveze koje su završene u proteklom periodu na ovom planu, kao i aktivnosti na kojima se kontinuirano radi, svrstavaju Crnu Goru u red vodećih zemalja u jugoistočnoj Evropi, ali to je samo dio zadataka i ciljeva koje kako državni tako i lokalni organi treba da ostvare na putu daljeg razvoja informacionog društva u našoj zemlji.

Tehnologija.me: Kako možemo iskoristiti veliki potencijal ICT-a za razvoj bolje pokrivenosti i isporuke zdravstvene zaštite i zdravstvenih usluga?


Ministar Lazović: Danas je gotovo nezamislivo funkcionisanje bilo kojeg zdravstvenog sistema bez ICT podrške.

Korist od uvođenja ICT-a u jednom zdravstvenom sistemu imaju svi njegovi djelovi (finansijer zdravstva, pružalac usluga, pacijent).

Najveće benefite od informatizacije zdravstvenog sistema dobija pacijent, jer se na taj način pacijent postavlja u centar zdravstvenog sistema.
ICT u zdravstvu ima ulogu da pruži pomoć pružaocima zdravstvenih usluga, tj. da se pokriju svi poslovni i medicinski procesi. Na ovaj način povećava se kvalitet pruženih usluga, je je moguće pratiti stepen realizacije pružanja preventivnih usluga pacijentima.

Takođe i finansijer zdravstvenih usluga ima mogućnost da dobije trenutni uvid u potrošnju finansijskih sredstava, kao i kontrolu ko koristi ta sredstva i za koje usluge.

Tehnologija.me: Kako je konkretno ICT pomogao u npr. našim zdrastvenim ustanovama?

Ministar Lazović: Doprinos ICT-a je posebno izražen u pogledu boljeg pozicioniranja pacijenta u zdravstvenom sistemu, a to znači da mu je uz pomoć ICT-a obezbijeđeno da njegov elektronski medicinski karton bude dostupan svima u sistemu zdravstva, naravno onima koji na to imaju pravo i to u trenutku kada se pacijent pojavi sa zahtjevom za neku medicinsku uslugu.

Uvođenje ICT-a u zdravstveni sistem nije bitno samo u smislu bolje evidencije i razmjene informacija između raznih djelova sistema, već i u smislu pomoći zdravstvenim radnicima u vršenju raznih pretraga i uspostavljanja dijagnoza. Danas je nezamisliv zdravstveni sistem bez raznih dijagnostičkih aparata i sistema za pretrage, koji su zasnovani na primjeni IT-a, kao i posebnih softverskih rješenja.
U Crnoj Gori je u velikoj mjeri razvijen zdravstveni informacioni sistem, a to znači da je pokriveno kompletno poslovanje finansijera zdravstva (Fonda za zdravstveno osiguranje), pokriveno je poslovanje primarne zdravstvene zaštite (apoteke i domovi zdravlja), a takođe je pokriven rad Opštih bolnica. Informatički je pokriven i rad svih stomatoloških timova koji imaju ugovor o pružanju zdravstvenih usluga sa Fondom za zdravstveno osiguranje. Danas svaki pacijent u Crnoj Gori ima svoj medicinski elektronski karton, u kojem se nalaze svi podaci koji su nastali u ovim institucijama zdravstvenog sistema.
Ostaje za naredni period da ovu priču zaokružimo kroz izradu i implementaciju IBIS-a (Integralnog Bolničkog Informacionog Sistema).
Naravno, ICT je samo alat u zdravstvenom sistemu, koji treba da pruži veliku pomoć, a to znači da menadžeri institucija i zdravstveni radnici treba da na adekvatan način koriste informacije i podatke koji su prikupljeni uz pomoć ICT sistema.

Tehnologija.me: Sada ćemo preći na nešto aktuelnije.
U posljednje vrijeme se puno govori o Anonimusima, Vaše mišljenje o crnogorskim Anonimusima i mislite li da oni mogu napraviti nešto slično kao što su radili Anonimusi iz drugih zemalja?

Ministar Lazović: Tradicionalno posmatrano nama u Crnoj Gori nije svojstveno da se predstavljamo kao Anonimusi (uvijek smo se pozivali na korijene i veoma često u tome pokušavali da crpimo neodostatak uspjeha i pozicioniranosti u društvu). Međutim, internet sobom nosi i u ovom dijelu fenomene. Globalno, pokret Anonimnih je počeo da stiče popularnost 2008. godine akcijama protiv cenzure interneta.

Znamo je da je pokret Anonymous međunarodna hakerska grupa koja se širi putem interneta i promoviše ljudska prava, slobodu govora i internet slobode i u Crnoj Gori ima dosta pristalica ovog pokreta, i mislim da oni nemaju potrebu da reaguju i vrše slične akcije kao što su uradili Anonimusi iz drugih zemalja, jer je poznato da je Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, kao organ državne uprave koji se bavi ovom tematikom, odbacilo ACTA sporazum u obliku kakav je danas na snazi, upravo zbog kršenja ljudskih prava i internet sloboda.

Tehnologija.me: Jedan značajan projekat Ministarstva, koji ima za cilj promociju informacionog društva i afirmaciju programiranja na Android platformama, naišao je na veliku pažnju crnogorskih programera.


Da li očekujete manji broj prijavljenih rješenja poređujući sa Projektom “10 za 10” gdje prijavljeni prezentuju svoje ideje, a ne gotova rješenja?

Ministar Lazović: Prije svega, različite su ciljne grupe za ova dva Projekta. Naime, kao što znate, Projekat 10 za 10 namijenjen je studentima crnogorskih univerziteta. Cilj nam je dalja promocija informacionog društva kod ovog dijela naše populacije. Zaista nas raduje što je ovaj Projekat naišao i ove godine na veliki odziv naših studenata, a posebno nam je drago što se iz godine u godinu javlja sve veći broj studenata i sa neinformatičkih fakulteta. Ovo govori o visoko razvijenoj svijesti kod naših mladih ljudi o važnosti informaciono-komunikacionih tehnologija u svim segmentima života i rada.

Sa druge strane, sa projektom ‘’Prvi izazov – Dobrodošli u Crnu Goru’’ pozvali smo crnogorske programere da se oprobaju u programiranju gotovih rješenja na, danas sve popularnijim i aktuelnijim, Android platformama. Tražimo gotovo, zaokruženo rješenje koje će naći svoju primjenu u praksi. Dakle, pored ostalog stimulišemo i preduzetnički duh naših ICT stručnjaka. Očekujemo da će i ovaj Projekat, koji se uskoro završava, naići na veliki odziv.

Tehnologija.me: Da li MIDT sprema još programerskih konkursa kao što je Android konkurs Prvi Izazov?

Ministar Lazović: Svakako, pored ostalog, jedna od dimenzija ovog Projekta jeste da se što bolje upozna i afirmiše crnogorska programerska scena. Očekujemo da nam ovaj Projekat, ali i sami programeri koji u njemu uzmu učešća, daju predloge i sugestije u kojem pravcu ići dalje kad je ova oblast u pitanju. Saglasno tome, i mi ćemo planirati neke buduće projekte u ovom pravcu.

Tehnologija.me: Kako vidite Crnu Goru u oblasti IT-a u narednih 5 godina?

Ministar Lazović: Crna Gora posvećuje posebnu pažnju informacionim i komunikacionim tehnologijama u svim svojim razvojnim strategijama, jer ICT pruža velike mogućnosti i ima sveopšti uticaj na nacionalne privrede i globalnu konkurentnost.

Prije svega, pomenuo bih da je Crna Gora rangirana kao 44. zemlja svijeta po konkurentnosti u oblasti ICT-a, zatim sektor telekomunikacija u našoj državi bilježi kontinuiran rast, povećan je procenat stanovništva koje koristi računar i internet, bolja je opremljenost preduzeća modernim tehnologijama, dakle stvoren je ambijent koji zahtijeva nove, ambicioznije ciljeve.

U cilju daljeg planiranja aktivnosti kojima će se maksimalno iskoristiti društveni i ekonomski potencijal ICT-a, naročito interneta kao značajnog sredstva privredne i društvene djelatnosti Vlada Crne Gore, odnosno Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije je donijelo Strategiju razvoja informacionog društva do 2016. godine.

Krajnji cilj Strategije je digitalna Crna Gora, tj vizija Strategije je da se da se Crna Gora definiše kao zemlja koja je prepoznala društveni i ekonomski potencijal ICT-a i broadband-a.

Za realizaciju vizije identifikovano je pet stubova razvoja (ICT održivost, ICT za društvenu zajednicu, ICT za državnu upravu i ICT za ekonomski razvoj, razvoj medijskog i radio-difuznog tržišta), koje prate deset programa sa pojedinačnim ciljevima i zadacima.

Dalji napori u razvoju informacionog društva će biti usmjereni na povećanje broja on line servisa organa uprave, na što veću zastupljenost IT rješenja u svim sferama života i rada, kao i na promociju, odnosno afirmaciju društva znanja i približavanje savremenih tehnologija svim segmentima stanovništva. Takođe, posebna pažnja će biti posvećena povećanju investicija u ICT sektor, kao i unapređenju infrastrukture i povećanju internet penetracije.

Tehnologija.me: Da li ima prostora u informatičkoj oblasti u Crnoj Gori za nove kadrove koji dolaze?

Ministar Lazović: Mislim da ima. Sa razvojem informacionog društva u Crnoj Gori, svakako da će se otvarati novi horizonti, odnosno, novi poslovi za ljude iz ICT struke. Naravno, od ljudi iz ove oblasti očekuje se i značajna doza preduzetničkog duha, kao uostalom i u drugim oblastima, kako bi ostvarili pun uspjeh. Takođe, mislim da domaći informatički potencijal može biti dobar izvozni proizvod Crne Gore, u smislu realizacije poslova za velike međunarodne informatičke korporacije. Svakako, ovo je jedan potencijal koji se u narednom periodu mora što bolje iskoristiti i mi u Ministarstvu ćemo tome pružiti punu podršku.

Tehnologija.me: Kako ocjenjujete fakultetske jedinice na crnogorskim Univerzitetima specijalizovanim za IT, da li one pružaju potrebna znanja studentima?

Ministar Lazović: Smatram da je za razvoj informacionog društva u Crnoj Gori veoma bitna činjenica da na sva tri univerziteta imamo fakultete koji u središtu pažnje imaju ICT. Svakako, to govori u prilog činjenici da se ovdje veliki broj mladih ljudi opredjeljuje za ovu struku. Oni na svojim fakultetima stiču znanja, koja će biti u prilici da valorizuju na pravi način. Pri tom, mora se više raditi na specijalizovanim znanjima.

Ponekad koncepcije studijskih programa više liče na potrebu da se studenti obuče kao napredni korisnici IT, a ne kao vrhunski stručnjaci za neku oblast.

Bez podrške univerziteta i obrazovanja kvalitetnih kadrova u oblasti IT , možemo ozbiljno da zatajimo u razvoju informacionog društva.

Tehnologija.me: Kako ocjenjujete to što ljudi u Crnoj Gori veoma malo koriste e-commerce?

Ministar Lazović:
Najviše iz razloga nekih stečenih navika i malog tržišta. Ipak, mislim, da se i ovo iz dana u dan mijenja. Uostalom, mnogi su u početku bili skeptični i prema bankovnim karticama, a danas su one itekako prisutne kod naših građana. Svakako, i ovo je dio edukacije, pa ako hoćete i dio opšteg podizanja informatičke svijesti i digitalne pismenosti. Dakle, to je proces koji teče i koji je nazaustavljiv u kontekstu vremena u kojem živimo.

Što prije to shvatimo, naši poslovi će biti uspješniji.

Tehnologija.me: Šta očekujete od projekta Wireless Montenegro koji će se sprovesti u Crnoj Gori?

Ministar Lazović: Ovo je projekat koji će, bez sumnje, dati izuzetan impuls razvoju informacionog društva u Crnoj Gori, odnosno većem korištenju interneta od strane naših građana. Za ovaj posao imamo ozbiljnog stranog partnera i nadam se da se konkretni benefiti od ovog posla mogu očekivati u dogledno vrijeme.

Tehnologija.me: Na samom kraju obzirom da je ovo prvi intervju koji redakcija portala Tehnologija.me obavlja interesuje nas da li imate neki savjet za nas?

Ministar Lazović: Sa velikom pažnjom pratim Vaš rad. Mislim da je jedan ovakav Portal bio potreban Crnoj Gori i da dolazi u pravo vrijeme.

Građani se sve više interesuju za teme iz oblasti savremenih tehnologija i sigurno ćete imati puno posjetilaca Portala. Mislim da su teme raznovrsne i sveobuhvatne i da onaj ko posjećuje Vaš sajt može biti dobro informisan o svemu onome što se dešava u oblasti ICT, bilo u svijetu, bilo kod nas. Želim Vam mnogo sreće i uspjeha!

Ovdje možete pogledati intervju,objavljen na portalu Tehnologija.me:

http://tehnologija.me/ekskluzivno-intervju-ministar-lazovic-o-it-u-crnoj-gori/